Monthly Archive:: December 2009

היאוש מהמערכת אצל הסרוגים

ישנה תופעה של יאוש אצל חתך גדול מהאנשים האידאליסטים בארץ. הם התייאשו מהאידאלים א מהיכולת להשפיע על המציאות הישראלית. אנחנו ניתן כאן מספר דוגמאות, שמראים דווקא אפשר ע"י התארגנות יעילה לקבל מעט פרות

ישיבות ההסדר – וביטול “ההסדר”

משמעות החטת ברק, לביטול ההסדר כענישה לרב מלמד.

האליטות בישראל – הוראות הפעלה

שאלו אותי מי הן אותם אנשי האליטות שאני מדבר עליהם כל הזמן. אותה ממשלת צללים מורכבת מאנשים בעלי מעמד מיוחד המאפשר להם לדלג על מערכות בחירות, ולהמשיך את שלטון השמאל החילוני המליטנטי במדינת ישראל. האם יש להם