Monthly Archive:: July 2012

השפעת ישראל בעולם דרך התרבות

ההשפעה התרבותית עושה הבדל של ממש בדפוסי החשיבה העולמית. דווקא ישראל התחילה להפיק סדרות איכותיות מספיק כדי לעניין את העולם. עלינו ללמוד את את ההשלכות ביחד לערכים.

מובן מאליו שהסרוגים כולם חפיפניקים

קיימת התייחסות קבועה מראש לציבור הסרוגים והחרדים בכל מצב שהם נדרשים להתמודד מול המדינה. האם אכן, הדברים כל כך פשוטים?