Monthly Archive:: July 2011

ישראל – ניתוח כלכלי מזווית ציונית

מה מצפה לנו בכלכלת ישראל. ומה אפשר להשיג עם חינוך ערכי נכון

נגד חוק המנוחה ביום ראשון

הממשלה בוחנת את האפשרות להעביר את יום ראשון ליום נוסף לשבתון. יש לבחון את כל המחיר שעם ישראל עלול לספוג עבור ההרפתקה הזאת.

טורקיה, סוריה, ישראל אירופה ומה שביניהם

מה האינטרסים הבינלאומיים שגורמים להתחממות הגבול בין סוריה וטורקיה?