Monthly Archive:: April 2015

ההספד שלי אליך, שלום הי”ד.

למרות היותך צעיר, קיבלתי אני, השראה רבה ממך וממה שהייתה. הייתה בשבילי דוגמא לתפארת של נוער שעבורו היה שווה להילחם כל מה שנלחמנו: מסירות נפש, אהבת ה', צדקות, שמחה ורצינות גם יחד. אני קורא לזה גדלות.

מלחמות המוסלמים באזורינו

יש מלחמות רבות בעולם המוסלמי וערבי, כולם נגד כולם. ננסה כאן להסביר כיוונים, מגמות, ושורשי סיסכוך, וגם כמה הדברים האלו משפיעים לטובה או לרעה על ישראל בכל זה.