edited by victor
דצמבר | 2013 | Only Israel

ארכיב חודשי: דצמבר 2013

הסיבות האמריקניות לסיוע לישראל

יש להבין למה האמריקאים שכלכלתה מתדרדת מחודש לחודש, עדיין מעוניינת לסייע לישראל. בוודאי לא בגלל "ידידות".

חמש סיבות מדוע לא קיימת הסברה ישראלי

ישנם סיבות עמוקות למה אנחנו לא מסבירים את האמת שלנו. ננסה לעמוד עליהם.