נביא כאן מספר טענות וניתוחים לטובת החרפת ההתקפות במבצע עמוד הענן.